Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола

  www.factor-bs.com

  22:05Вторник

  22 Януари 2019

  архив   Facebook   Twitter   Google+   Youtube   RSS feed
  Бургас ° вятър: KM/h 5 дневна прогноза  
  събеседник

  94 бързи производства са образувани срещу запечатването на обекти, не издали касови бележки

  Данъци се плащат, когато има оборот, а не когато търговския обект е затворен

  07-08-2017 0 2965

  Панайот Генков - председател на Административен съд-Бургас:
  Снимка: faragency.bg
  Интервю на Силвия Шатърова

  - Съдия Генков, какъв е броят на атакуваните пред Административен съд общински наредби  в Бургаски регион  през последните шест месеца?

  - Общият  брой на атакуваните пред Административен съд –Бургас наредби е 42. Делата са образувани, след  като Върховна административна прокуратура разпореди на административните отдели на окръжните прокуратури да извършат проверка за законността на наредбите, приети от общинските съвети. В Административен съд бяха внесени 42 протеста. От образуваните дела частично са отменени 6 отделни разпоредби на общински  наредби, изцяло са отменени 16 , а за нищожни са обявени два от текстовете  на различни  наредби. Все още предстои Административен съд да се произнесе по 23 дела.

  - Кои местни общински наредби най-често са обект на съдебен контрол и къде най-често се отменят текстове?

  - Това са предимно наредбите за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Законът за общинската собственост изисква всеки общински съвет  да има такава. Освен тях, в няколко общини са атакувани още наредбите  за определяне на местни такси и цени на услуги, както и наредбите за управление на общинските пътища, наредбите за платено паркиране, наредбите за прием на деца в детските градини и други.

  - ВАП се е самосезирала по законността на тези наредби или това е станало след жалби на граждани?

  - Не мога да кажа дали е по жалби на граждани. Проверката не е само на територията на Бургаска област, а на територията на цялата страна. Доколкото ми е известно, такива прокурорски протести е имало във всички административни съдилища. Затова не може да се направи извод, че само в общините от Бургаска област има много отменени наредби на общински съвети.

  - Липсата на добре подготвени юристи в съставите им, или неползването на консултанти, говори за значителния брой отменени наредби?

  - Не, не бих казал, че в общинските съвети работят ниско квалифицирани юристи. Те имат възможност да ползват и външни консултанти. Едно от основанията, което е по-силното, за отмяната на наредби, е противоречието им със материалния закон. Според Закона за нормативните актове всички подзаконови нормативни актове, каквито са и общинските наредби, трябва  да са в пълен синхрон със законите и с Конституцията. Тогава, когато общинска наредба противоречи на закон, тя би трябвало да се отмени. Законът не поставя срок, в който може да се атакува незаконносъобразността на такава наредба. Тя може да бъде атакувана от всеки един гражданин, който има доказан личен правен интерес. Много разтегливо е обаче това понятие, защото стои въпросът - дали само живеещите в една община имат право да обжалват дадена наредба, или граждани и от други общини, защото движението на хора е свободно и общинските наредби не действат само за живеещите в тази община, а и за преминаващите или временно пребиваващите.

  Разпоредбите, които са отменени на това основание са по-малко, повечето са отменени поради съществено противоречие с  административно-производствените правила по приемането им. Законът предвижда, че една наредба, както и всеки един подзаконов нормативен акт, трябва да бъде предварително публикувана за обсъждане. Това е така, за да могат в един подходящ срок гражданите, фирми, обществени организации и партии да изразят становище по местното законодателство, да изложат своите възражения и те да се обсъдят, и едва след това наредбата да стане факт.

  Общините и министрите, които издават наредби, вече спазват това правило и публикуват наредбите за обсъждане. Практика на Върховния административен съд е да се отменят на това основание подзаконови нормативни актове, които не са били публикувани преди приемането им.

  Но според мен отмяната на една наредба, която не е била публикувана за обсъждане, има смисъл само тогава, когато това е направено своевременно. Когато е изминал дълъг период от време и наредбата е била действаща и никой гражданин или организация не е атакувал  нейното противоречие със закона, тя да се отмени, защото преди пет години не е била публикувана за обсъждане, е малко безсмислено. По-голямото зло са текстовете, които противоречат на закона, или ако Общинският съвет не е имал право да издаде такава наредба, това е същественото върху което трябва да се наблегне при отмяната на общински наредби. Другото е дисциплиниращо, органът е длъжен да публикува намеренията си, с които ще управлява. Гражданите трябва да имат информация какво предстои да бъде прието, а не те да бъдат изненадани. За тях обаче съществува правото да поискат отмяната на разпоредбите. Затова казвам, че отмяната на това основание, когато е изминал дълъг срок от приемането на акта, си губи смисъла.

  - Как приключват тези дела във Върховен административен съд и често ли се стига до контролната инстанция?

  - Различно е, малкото, които стигат обикновено се оставят в сила. Обикновено ВАС потвърждава решението на Административен съд, това обаче не е правило. От тези, които в момента се проверяват от ВА, все още нямаме върнати дела за първото шестмесечие. Твърде е рано като срок да се върнат от ВАС.

  - НАП започна публична кампания за затваряне на търговски обекти, които не са издали касови бележки. Има ли жалби на търговци срещу заповедите на НАП от началото на лятото и често ли тези административни актове падат в съда?

  - Вярно е, че не територията на Бургаска област  работят няколко курорта, които се сезонни, има струпване на търговска дейност и голям търговски оборот. Нормално е дейността на инспекторите от НАП да е засилена през този период и да има повече проверки и жалби, защото летният сезон е в разгара си. До момента има 94 жалби срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедите, с които се налага принудителна административна мярка по чл. 186 от Закона за данъка върху добавената стойност, когато не е издаден съответен документ за продажба или фискален бон, или когато в търговския обект няма други изискуеми от закона документи, или когато  не са представени. Според закона на тази принудителна административна мярка се допуска предварително изпълнение при условията на Административно-процесуалния кодекс. Законът изрично казва, че тази мярка трябва да бъде мотивирана. Тя се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите. Това стои в основата, а не самото затваряне на обекта по същество.

  В една голяма част от случаите допуснатото предварително изпълнение, /т.е. самото затваряне на обекта/, е отменено поради липса на мотиви.  Това да напишеш, че се затваря обект, защото не издава касова бележка, не е достатъчен мотив да се допусне предварително изпълнение. Законът в чл. 60 от АПК казва, че разпореждане за предварително изпълнение се включва, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите и да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и при опасност, че може да бъде осуетено изпълнението на акта, или от закъснението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

  Така например, ако в един обект има наличие на газови уреди, които не са проверени или обезопасени, това ще  застраши живота на много граждани и такава мярка би била оправдана да се затвори обект, който е животоопасен. Сред съдиите е спорно дали неиздаването на касова бележка трябва да доведе до санкция - затваряне на обект, прекъсването на търговската му дейност и спирането на оборота. Данъци се плащат, когато има оборот, а не когато обекта е затворен.

  - Но пък ефектът е дисциплиниращ спрямо търговците?

  - Да, затова трябва да се подхожда внимателно и да се следи за защита на интересите и на двете страни.

  - В какъв срок търговците, които са недоволни, трябва да пуснат жалба срещу заповед за затваряне на обект?

  - Три дни. Законът в чл. 60, ал. 5 от АПК повелява на съда жалбата да се разгледа в закрито заседание. От всичките тези 94 жалби, които са постъпили, в 89 от тях съдът се е произнесъл в рамките на 24 часа, което говори за една ефективна организация на работа и бързо правораздаване.

  - Уважени ли са жалбите?

  - Различни са решенията, според конкретния случай. Трябва сериозно да е мотивирана една такава мярка, не може с едни мотиви да се подхожда към всеки един случай. Едно е дали обектът е една баничарница, в която работят двама души, друго е да се затвори хотел, в който са настанени 300 души. Те къде ще отидат? Имат самолетни резервации за след 10 дни, на улицата ли ще ги изкараме? Трябва да  се подхожда внимателно.

  - Не е ли това сигнал, че данъчните инспектори трябва да са добре подготвени и достатъчно мотивирани в съставянето на актове?

  - Да, съдът  изследва всеки случай поотделно. Това, че са налице различни решения, че в даден случай мярката се потвърждава, а в друг се отменя, не означава, че съдът има разнопосочна практика. Съдиите не правоприлагат по инструкции на председателя или на който и да е друг орган, а по закон, съобразно доказателствата,  и по вътрешно убеждение.

  - Граждани жалват ли се от репатрирането на автомобили с паяк? Има ли в Бургаски административен съд жалби срещу това действие, което санкционира неправилното паркиране?

  - Това също е принудителна административна мярка, която за да се приложи, трябва да отговаря на законови изисквания, като да има поставен знак, автомобилът да затруднява или пречи на движението. Твърде малко жалби има, за първите шест месеца те са само шест, от тях 5 са приключили с отхвърляне на жалбата и едно дело е прекратено.

  - Този малък брой означава ли, че гражданите са убедени, че не си струва да обжалват такъв акт и че знаят предварително, че е обречена тази кауза?

  Не е това мисленето, защото делата, които постъпват в съда са все повече и повече. За първото шестмесечие на `2017 общо образуваните дела са 981 срещу 701 за предходната, увеличението е с около 300 дела.

  - Тези цифри показват завръщане на доверието в съдебната система?

  - Да, нашето мнение е, че се връща. Всеки един гражданин, който „спечели“ делото казва: „Да, има правосъдие!“, тези които казват, че няма, са хората, които са загубили. А те са изгубили спора, защото са нарушили закона, но как да си признаят това! Нали е по-удобно друг да им е виновен!

   

  коментари

  Добави своя коментар
  още новини
  Актуален брой на вестника

  анкета

  Къде ще посрещнете Новата 2019 година

                                    Резултати
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.72259
  gbp Британска лира GBP 2.22253
  chf Швейцарски франк CHF 1.72685
  хороскоп
  всички

  Зодия Водолей

  21 януари - 19 февруари

  Прекрасен ден за вас Водолеи. Днес ще намерите време за всичко, плановете ви ще се реализират точно както ги искате. Обърнете повече внимание на близките си, може би напоследък сте твърде заети и пропускате нещо важно свързано с тях.

  Следвайте ни
  Facebook            
  Контакти

  Редакционен офис:
  Бургас, ул. „Милин камък” 9

  Репортери: 0878/424676
  Реклама:       056/825435
                 0878/424698
                 0897/546055

  За реклама във вестник „Черноморски фар“
  e-mail:  far@chfar.com, topkarov@faragency.bg

  За реклама в Черноморски фар ONLINE
  e-mail:  reklama@faragency.bg

  За въпроси, съобщения, писма, запитвания,
  предложения, сигнали и др.

  e-mail: info@faragency.bg

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: admin@faragency.bg

  За връзка с репортерите: reporter@faragency.bg

  Важно:
  При цитиране на части от материали от faragency.bg и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Черноморски фар. Всички права запазени.
  placeholder